Logo

Om oss

Vi som gör tidskriften Dietisten har arbetat i många år med nutrition, dietetik, hälsa, sjukdom och livsmedel. Våra erfarenheter sträcker sig över nutritionens olika perspektiv som klinisk nutrition och behandling av sjuka, förebyggande arbete, klinisk såväl som experimentell forskning, undervisning och livsmedel i relation till hälsa och sjukdom. Det vi har gemensamt är ett både djupt och brett intresse för ämnesområdet samt lust att skriva. Vi tycker mycket om att diskutera och att vända och vrida på perspektiven.

Ämnet nutrition har en mycket god vetenskaplig bas som kommer till uttryck i olika riktlinjer för att upprätthålla hälsa, förebygga sjukdom och vid behandling. Vi tycker det är viktigt att framhålla och diskutera aktuell forskning, men även påvisa hur man kan översätta den till praktiska riktlinjer. Till syvende och sist kan vi inte upprätthålla hälsa genom livets olika faser, förebygga eller behandla sjukdom med forskningsrapporter utan maten på tallriken, i glaset eller i en påse. Vi vill belysa hur man praktiskt översätter riktlinjer till mat på tallrik och inte minst vill vi i Dietisten kunna förmedla hur dietister runt om i landet i olika verksamheter gör när man behandlar patienter, förebygger ohälsa i olika grupper såsom barn, familjer i olika konstellationer, vuxna i olika åldrar och med skilda härkomst.

Dietistyrket är oerhört mångfacetterat och det är inte bara mat, patient- och medarbetarsamtal och föreläsningar om mat som hamnar på vårt bord. I vår allt mer komplexa och intressanta värld finns perspektiv som vi måste förhålla oss till och som är en del av vårt dagliga arbete även om det inte alltid syns utåt. Det är perspektiv på jämlik respektive ojämlik hälsa, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter på matvanor, sjukdom och hälsa, åsikter och myter om mat och ätande, andra levnadsvanor relaterade till matvanor, stigmatisering av olika grupper och inte minst de senaste årens diskussioner om mat och miljö. Hur tänker dietister kring detta och hur arbetar kollegor med dessa perspektiv? Vad säger forskningen? Och hur kan vi bidra till en ökad hälsa, också med hänsyn taget till det evidensbaserade nutritionsarbetet?

Vår förhoppning är att man som dietist, oberoende vad man arbetar med eller var man arbetar någonstans, får något till livs när man öppnar ett nytt nummer av Dietisten. Det kan vara något som är nytt eller något som bekräftar det man vet och gör. Det kan vara en berättelse om en kollegas vardag som är helt annorlunda än ens egen eller liknar precis sin egen vardag. Det kan vara nya livsmedel/nutritionspreparat och hur man kan använda dessa. Det kan vara information om en kommande konferens eller ett referat från en som varit. Det kan vara något man definitivt inte håller med och vill höja sin röst kring och det kan vara ett perspektiv som kanske är helt nytt och man tänker, ”Ja, så kan man ju också se på saken”.

Mest lästa

loading

Nyfiken på Dietisten?